Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden Van Bree Tuinen 2022-2023

L. van Bree h.o.d.n. Hovenier Libor van Bree is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17110391 en is gevestigd aan Rietgors 2 (5754 CT) te Deurne.

BTW nummer: NL001894893B91

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Hovenier: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Libor van Bree
3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Libor van Bree
6. Aanbod: Ieder (schriftelijk) Aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Libor van Bree
7. Producten: De Producten die Libor van Bree verkoopt betreffen Producten met betrekking tot tuin- en sfeerverlichting en toebehoren.
8. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Libor van Bree aanbiedt, zijn hovenierswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord (zoals het onderhouden van tuinen), alsmede het verlenen van advies omtrent tuinverlichting en tevens de plaatsing en montage van de door hem verkochte Producten (tuinverlichting).
9. Overeenkomst: De Overeenkomst waarbij Libor van Bree, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs in geld en/of de verkoop en levering van Producten.
10. Website: De website die Hovenier Libor van Bree gebruikt is: https://liborvanbree.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Libor van Bree , elke Overeenkomst tussen Libor van Bree en Opdrachtgever en op elk werk en ieder Product dat door Van Bree Tuinen wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Libor van Bree aan Opdrachtgever aangeven op welk wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welk in elk geval op de website van Libor van Bree zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Enkel indien expliciet en schriftelijk met Libor van Bree overeengekomen, kan onder bijzondere omstandigheden van de algemene voorwaarden worden afgeweken. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Libor van Bree gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Libor van Bree is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. Prijzen in offertes betreffen evenwel slechts een momentopname. Libor van Bree is niet gehouden aan een offerte indien de door hem opgegeven prijzen binnen de geldigheidsduur zodanig zijn gewijzigd dat Libor van Bree redelijkerwijs niet langer aan het Aanbod gehouden kan worden. Libor van Bree zal indien voorgenoemde situatie zich voordoet Opdrachtgever een nieuw Aanbod doen.
4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende nauwkeurig zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
5. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand wijzigingen, heeft Libor van Bree het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, oplevertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
7. Oplevertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Libor van Bree zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dergelijke tijden en termijnen betreffen nimmer fatale termijnen.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Libor van Bree niet tot oplevering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Libor van Bree mondeling of schriftelijk heeft aanvaard. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat Van Bree Tuinen na een mondelinge of schriftelijke aanvraag van Opdrachtgever is gestart met de feitelijke uitvoering van de Werkzaamheden.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Opdracht te geven, zal Libor van Bree de Opdracht schriftelijk bevestigen.
3. Libor van Bree is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. De geldigheid van een Aanbod komt te vervallen indien de Werkzaamheden en/of Producten waarop de offerte c.q. het Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of indien de uitvoering hiervan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet meer van Libor van Bree kan worden verwacht.
5. Alle door Libor van Bree gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
6. Niettemin heeft Libor van Bree het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Libor van Bree gegronde reden te weigeren.
7. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst aangaan met Libor van Bree is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.
8. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Een Consument kan zich met betrekking tot de aankoop van Producten binnen de wettelijke termijn beroepen op het herroepingsrecht. Met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden, kan Opdrachtgever zijnde een Consument enkel en alleen binnen de wettelijke termijn gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht, tenzij Libor van Bree met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met zijn Werkzaamheden. De Consument ziet door middel van deze toestemming in voorgenoemd geval af van zijn/haar herroepingsrecht.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Libor van Bree een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van de Overeenkomst conform de duur welke in de offerte c.q. het Aanbod is vermeld, althans conform hetgeen door partijen is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst tot aanneming van werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de voor het gehele werk geldende prijs moet betalen, verminderd met de besparingen die voor Libor van Bree uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Libor van Bree van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Libor van Bree te maken kosten, wordt de door Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten (met inbegrip van offertekosten), de verrichte arbeid en de winst die Libor van Bree over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Van Bree Tuinen kan de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Libor van Bree kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Libor van Bree nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Libor van Bree is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien Libor van Bree na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Libor van Bree
6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Libor van Bree voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden, nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Libor van Bree is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Libor van Bree Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Libor van Bree de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Libor van Bree gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld asbest, verzakking van en/of onwerkbare grond is Libor van Bree gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen (voor bedrijven worden prijzen exclusief btw gerekend). Wanneer Libor van Bree op locatie van Opdrachtgever de Opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis-, verblijf, dienstritkosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, wordt een toeslag gerekend, zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, zal de richtprijs met niet meer dan 10% overschreden worden, tenzij Libor van Bree de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Libor van Bree werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
3. Indien overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Libor van Bree begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
4. Indien overeengekomen dat Libor van Bree de aanleg van een tuin in Opdracht van Opdrachtgever zal verrichten, is Opdrachtgever gehouden tot een aanbetaling van 40%, een tussentijdse betaling van 40% en 20% bij oplevering van het Werk. De aanbetaling dient te worden voldaan alvorens de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Libor van Bree gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen.
6. Opdrachtgever is gehouden om de Werkzaamheden van Libor van Bree te vergoeden zoals benoemd in de Overeenkomst. De uiterlijke betalingstermijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument is 14 dagen. Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf betreft voorgenoemde termijn 30 dagen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Libor van Bree. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Libor van Bree een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Wanneer Koper zijnde een Consument niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde fatale betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, ontvangt Koper eerst een schriftelijke aanmaning, waarin hem/haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verder gevolgen van het intreden van verzuim. Indien Koper binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is Koper in verzuim. Koper zijnde een Bedrijf is na het ongebruikt laten verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Van Bree Tuinen zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
3. Indien Van Bree Tuinen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden
1. Van Bree Tuinen zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Van Bree Tuinen ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door hem geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Van Bree Tuinen voert de diensten uit op de door Opdrachtgever aangewezen locatie en op de door Opdrachtgever aangegeven werktijden voor zover redelijkerwijze van Van Bree Tuinen kan worden gevraagd. Opdrachtgever is hierbij verplicht tijdig dergelijke aanwijzingen en informatie te verstrekken.
3. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Van Bree Tuinen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Van Bree Tuinen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de Opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Van Bree Tuinen vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Van Bree Tuinen expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Van Bree Tuinen zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Van Bree Tuinen te vergoeden.
5. Indien Van Bree Tuinen bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik maakt van machines en/of apparatuur van Opdrachtgever zal Van Bree Tuinen de gebruikte machines c.q. apparatuur met de nodige zorgvuldigheid behandelen en zonder beschadigingen retourneren. Bij constatering van eventuele opgelopen beschadigingen aan de door Van Bree Tuinen gebruikte machines c.q. apparatuur zullen Partijen in overleg treden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
6. Van Bree Tuinen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
7. Van Bree Tuinen heeft het recht reclame te maken voor zijn bedrijf wanneer hij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
8. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Van Bree Tuinen. Daarenboven is Van Bree Tuinen gerechtigd alle voor hem uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).
9. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de overeenkomst niet hervat kan worden, is Van Bree Tuinen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Van Bree Tuinen volledig te voldoen.
10. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, plattegronden, kabel- en leidingweergaven, overzichten, aansluitingen en meer tijdig en op de door Van Bree Tuinen gewenste wijze aan Van Bree Tuinen ter beschikking worden gesteld;
Van Bree Tuinen op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Van Bree Tuinen gerechtigd om zijn Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
de door hem ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Van Bree Tuinen geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede zijn Werkzaamheden;
Van Bree Tuinen tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen.
alvorens de aanvang van de Werkzaamheden van Van Bree Tuinen er een controle van de werklocatie wordt uitgevoerd, waaronder in het bijzonder de controle op de aanwezigheid van kabels en leidingen aan de hand van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen en/of plattegronden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, geschiedt deze controle door de namens Van Bree Tuinen aangestelde voorman.
Van Bree Tuinen tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
de werklocatie in zodanige staat is dat Van Bree Tuinen ongehinderd zijn Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten, hieronder wordt tevens verstaan het verschaffen van een werklocatie vrij van materialen van door Opdrachtgever ingeschakelde derden indien de aanwezigheid van dit materiaal Van Bree Tuinen mogelijk kan verhinderen in de uitvoering van zijn Werkzaamheden;
Van Bree Tuinen op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever;
De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
de werklocatie dient (indien noodzakelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Van Bree Tuinen opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
op de werklocatie dienen de door Van Bree Tuinen en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Van Bree Tuinen gerekend worden.
Van Bree Tuinen vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van mogelijke kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon onderzoek gedaan worden.
Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
11. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Van Bree Tuinen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Van Bree Tuinen nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Van Bree Tuinen om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
13. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Van Bree Tuinen afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Tuinverlichting advies
1. Van Bree Tuinen kan indien daartoe Opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak of ontwerp, opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Van Bree Tuinen de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de verleende adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de door Van Bree Tuinen verstrekte adviezen, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Van Bree Tuinen verplicht om door hem verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Van Bree Tuinen wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Van Bree Tuinen gedaan voorstel heeft gegeven, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
3. De resultaten van de door Van Bree Tuinen verrichte diensten (zoals adviezen, rapportages, plannen, etc) zien nadrukkelijk slechts op de totstandkoming van het door Opdrachtgever gewenste onderdeel en/of Product en betreffen nimmer adviezen omtrent de inhoudelijke bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Van Bree Tuinen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Van Bree Tuinen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
6. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Van Bree Tuinen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Van Bree Tuinen gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Van Bree Tuinen.
7. Van Bree Tuinen voert zijn dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
8. Indien Van Bree Tuinen werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht alle door Van Bree Tuinen gevraagde faciliteiten (in redelijkheid) te verschaffen. Dit betreft zowel een werkplek, medewerking van de werknemers van Opdrachtgever en het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur en software.

Artikel 10 – Onderhoud
1. Indien overeengekomen, zal Van Bree Tuinen onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Van Bree Tuinen zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten en/of andere storingen schriftelijk te melden aan Van Bree Tuinen, waarna Van Bree Tuinen overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Van Bree Tuinen gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. Voorgenoemde bepaling geldt in het bijzonder ten aanzien van spoedwerkzaamheden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Van Bree Tuinen, waaronder tevens verstaan het verlenen van de volledige toegang tot de locatie daar de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 9 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, niet (tijdig) de toegang tot de werklocatie (het schip) verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Van Bree Tuinen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Van Bree Tuinen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Van Bree Tuinen schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Van Bree Tuinen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op risico en volgens de wijze zoals door Van Bree Tuinen is bepaald, maar voor rekening van Opdrachtgever.
4. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Van Bree Tuinen gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
5. Van Bree Tuinen spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Van Bree Tuinen gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
8. Indien Van Bree Tuinen te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
9. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Van Bree Tuinen kan worden toegerekend.
10. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Van Bree Tuinen.

Artikel 11 – Garanties hovenierswerkzaamheden
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties voor alle zaken gebruikt en/of geleverd met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en verstrekt is door de producent en/of fabrikant.
2. Indien met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover een fabrieksgarantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Van Bree Tuinen in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Van Bree Tuinen gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen en garanties schriftelijk zijn vastgelegd, een en ander binnen de gebruikelijke branchenormen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Van Bree Tuinen gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde (Product) uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de aansprakelijkheidsbeperking van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Van Bree Tuinen, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het uitsluitende oordeel van Van Bree Tuinen verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
6. Indien het opgeleverde na oplevering geringe gebreken vertoont, welke conform het gebruikelijk handelsverkeer niet voor rekening en risico van Opdrachtgever behoren te komen, zal Van Bree Tuinen deze kosteloos herstellen. Voor vergaande herstelwerkzaamheden, is Van Bree Tuinen gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen hiervoor een nieuwe Overeenkomst aan te gaan.
7. Indien Van Bree Tuinen werkzaamheden verricht nadat een derde reeds eerder werkzaamheden heeft verricht aan het betreffende object, verstrekt Van Bree Tuinen geen garantie op het door hem opgeleverde werk.

Artikel 11A – Productgaranties webshop
1. Van Bree Tuinen staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Van Bree Tuinen.
2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Van Bree Tuinen is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Van Bree Tuinen de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Van Bree Tuinen, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Van Bree Tuinen te retourneren en de eigendom aan Van Bree Tuinen te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Bree Tuinen, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
5. Eventuele versterkte garanties door Van Bree Tuinen komen te vervallen in geval van doorverkoop.

Artikel 12 – Risico overgang
1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.
2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Van Bree Tuinen verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever en/of een door Opdrachtgever aangewezen Derde wordt verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Van Bree Tuinen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Van Bree Tuinen bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Van Bree Tuinen gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Van Bree Tuinen bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Bree Tuinen op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Bree Tuinen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Van Bree Tuinen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Van Bree Tuinen leidt tot aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Van Bree Tuinen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
2. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, waaronder verstaan maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Van Bree Tuinen aansprakelijk is (gebleken), dient Van Bree Tuinen in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is Van Bree Tuinen niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. De Opdrachtgever en/of de Hovenier die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
5.Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Van Bree Tuinen zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Van Bree Tuinen niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk.
6. Nimmer is Van Bree Tuinen aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Van Bree Tuinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Van Bree Tuinen in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
11. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
12. Van Bree Tuinen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
13. Van Bree Tuinen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Van Bree Tuinen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
14. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout en andere werkingen van natuurproducten, leidt niet tot aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Van Bree Tuinen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Van Bree Tuinen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. In elk geval vervalt de aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen na een jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 15 – Overmacht
1. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Van Bree Tuinen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van (toe)leveranciers van Van Bree Tuinen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Van Bree Tuinen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Van Bree Tuinen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.
4. Indien de uitvoering van Overeenkomst wordt belemmerd door (extreme) weersomstandigheden, waardoor de toegang tot de werklocatie wordt beperkt, is Van Bree Tuinen niet aansprakelijk voor zover dit een vertraging in de oplevering van de werkzaamheden veroorzaakt. Opdrachtgever dient Van Bree Tuinen in dergelijke gevallen de redelijke mogelijkheid tot nakoming bieden om de werkzaamheden (alsnog) te verrichten.
5. Indien Van Bree Tuinen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
1. Van Bree Tuinen levert alle Producten en voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken onder eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Van Bree Tuinen heeft voldaan.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat het eigendom volledig is overgegaan op Opdrachtgever.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Van Bree Tuinen worden vergoed door Opdrachtgever.
4. Voor het geval dat Van Bree Tuinen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Van Bree Tuinen of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Bree Tuinen zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen.
5. Van Bree Tuinen heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Van Bree Tuinen. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Van Bree Tuinen de aangekochte Producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Van Bree Tuinen worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 17 – Geheimhouding
1. Van Bree Tuinen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Van Bree Tuinen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Van Bree Tuinen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Van Bree Tuinen niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Van Bree Tuinen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Van Bree Tuinen verstrekt in het kader van een Opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Van Bree Tuinen op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de Opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Van Bree Tuinen verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Van Bree Tuinen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3.  Opdrachtgever vrijwaart Van Bree Tuinen voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Opdracht c.q. Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Van Bree Tuinen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Van Bree Tuinen berusten uitsluitend bij Van Bree Tuinen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Van Bree Tuinen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Van Bree Tuinen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Van Bree Tuinen de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hovenier@liborvanbree.nl.
2. Indien Van Bree Tuinen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of Producten van Van Bree Tuinen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via hovenier@liborvanbree.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Van Bree Tuinen de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Van Bree Tuinen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Van Bree Tuinen en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Van Bree Tuinen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Van Bree Tuinen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.