Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Van Bree Tuinen leidt tot aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Van Bree Tuinen in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
2. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, waaronder verstaan maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Van Bree Tuinen aansprakelijk is (gebleken), dient Van Bree Tuinen in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. In geval van maatvoering is Van Bree Tuinen niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. De Opdrachtgever en/of de Hovenier die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
5.Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Van Bree Tuinen zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Van Bree Tuinen niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk.
6. Nimmer is Van Bree Tuinen aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Van Bree Tuinen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Van Bree Tuinen in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
11. Van Bree Tuinen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
12. Van Bree Tuinen is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
13. Van Bree Tuinen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Van Bree Tuinen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
14. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout en andere werkingen van natuurproducten, leidt niet tot aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Van Bree Tuinen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Van Bree Tuinen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. In elk geval vervalt de aansprakelijkheid van Van Bree Tuinen na een jaar na de beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.